• Home/
  • Elements/
  • Aprovació inicial del Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del centre de formació integrat, al recinte firal de Figueres.

Elements

Aprovació inicial del Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del centre de formació integrat, al recinte firal de Figueres.

El dia 7 de juny de 2018, pel Ple de l’Ajuntament, es va aprovar inicialment el “Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del centre de formació integrat, al recinte firal de Figueres”.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.