Elements

Arxiu Municipal

SERVEIS I FUNCIONS:

  • Consulta dels documents.
  • Reproducció de documents. Qualsevol persona o entitat pot obtenir reproduccions dels documents, a excepció dels que tinguin un accés restringit per la legislació vigent o bé per la voluntat del dipositant en el cas de les cessions. També s'exclouen aquells documents que pateixen un procés de degradació i la seva reproducció repercuteixi negativament en el seu estat de conservació.
  • Biblioteca auxiliar d´història local.
  • Hemeroteca.
  • Assessorament sobre el tractament de la documentació.
  • Assessorament als usuaris sobre les possibilitats d'explotació dels fons documentals.
  • Col·laboració en activitats que contribueixin a la divulgació del patrimoni documental i històric del municipi.
  • Recollir, conservar i servir la documentació, tant a l'Ajuntament com als particulars.
  • Elaborar els instruments de descripció que permetin l'accés dels usuaris als documents. 
  • Garantir l'accés dels ciutadans a la documentació dipositada a l'Arxiu, tant per a la resolució de gestions quotidianes i administratives, com amb finalitats d'investigació científica.
  • Divulgar el patrimoni documental del municipi.
  • Fomentar la protecció i recuperació del patrimoni documental de la ciutat.

Directora: Eva Astarloa i Caixàs

Adreça: c/ Moreria, 9

Horari: De dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores

Contacte:

  •     972.514.989
  •     arxiu@figueres.org

 

FONS i COL·LECCIONS:

FONS DE L´ADMINISTRACIÓ LOCAL

  • Ajuntament de Figueres (1800- 2009)
  • Mancomunitat de municipis de l´Empordà (1920-1922)

FONS DE L´ADMINISTRACIÓ DE L´ESTAT

  • Subdelegació de policia del Districte de Figueres (1824-1850)
  • Subdelegació de la Fiscalía de la Vivienda de Figueras (1939-1959)
  • Jefatura local de Protecció Civil de Figueres (1941-1982)

FONS DE L´ADMINISTRACIÓ REIAL I SENYORIAL

  • Alcalde Major de Figueres (1800-1828)
  • Junta del Corregiment de Figueres i Girona (1808-1814)

FONS JUDICIALS

  • Jutjat de Pau del Cantó de l´Est de Figueres (1810-1814)
  • Jutjat de Pau de Figueres (1814-1855)
  • Comissió arbitral per a la solució dels conflictes per contractes de conreu del districte de Figueres (1933-1936)

FONS D´INSTITUCIONS

  • Delegació local del Patronat Central de Nostra Senyora de la Mercè per a la redempció de penes pel treball (1942-1953)

FONS D´ASSOCIACIONS I FUNDACIONS

  • Fundació Clerch i Nicolau (1894-1933)
  • Agrupació d´Antics Cantors de l´Escolania Parroquial de Figueres (1930-1972)
  • Delegació local de la “Hermandad de Cautivos por España” (1939-1965)

FONS PERSONALS

  • Josep M. Albert Arnau (1930-1970)
  • Camil·la Lloret Gironell (1913-1998)
  • Josep Puig Pujades (1937-1948)

COL·LECCIONS

  • Manuscrits i documents solts (s. XVIII-XX)
  • Cartells (s. XX- 2015)
  • Impresos menors (s. XX- 2015)
  • Imatges (s. XIX- 2009)
  • Hemeroteca (s. XX- 2015)
  • Biblioteca Auxiliar (s. XIX- 2015)

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.