Elements

Coeducació

Coeducació: Educació per a la igualtat

  1. 1.      INTRODUCCIÓ

 Una educació amb perspectiva de futur ha de tenir com a objectiu fonamental la superació dels estereotips fomentant valors com el respecte a les diferències, la tolerància i la igualtat d'oportunitats per tots dos sexes. El principi d'igualtat està reconegut com a dret, ja que els principals avenços s'han donat en l'àmbit públic; el marc legislatiu actual sustenta aquesta afirmació:

La igualtat és un dret reconegut en la Constitució espanyola, article 14.

 La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en la seva exposició de motius diu:

 "La violència de gènere s'enfoca per la Llei d'una manera integral i multidisciplinar, començant pel procés de socialització i educació. La conquista de l'igualtat i el respecte a la dignitat humana i la llibertat de les persones han de ser un objectiu prioritari en tots els nivells de socialització. La Llei estableix mesures de sensibilització i intervenció en l'àmbit educatiu".

El reconeixement de la igualtat entre homes i dones està present també en diversos nivells de l'ordenament jurídic català. La norma bàsica legal que reconeix aquesta igualtat és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006.

Malgrat la legislació vigent, els costums i les pràctiques continuen marcades per les caracterítiques de la societat patriarcal, amb una valoració superior dels fets considerats masculins sobre aquells als quals se'ls hi atribueix un caràcter femení. És per aquest motiu que, de fet, són encara necessàries polítiques i mesures encaminades a eradicar les diferències per raó de sexe i promoure la igualtat entre dones i homes.

L'educació és un procés continuat que requereix que els principis que l'articulen siguin explícits des de l'inici i es desenvolupin al llarg de les diferents etapes. La coeducació ha de ser un d'aquests principis i ha d'estar present des de les primeres etapes de l'eduació infantil.

La família, l'àmbit domèstic, és el nucli socialitzador més fort, més primerenc i, en conseqüència, més definitori, i allò que més influeix en la primera asimilació dels estereotips són les vivències i aprenentatges en el si familiar. De tots els agents de socialització, la família és el més important apart del primer en presentar-se i en molts casos, l'últim en desaparèixer. El medi familiar constitueix durant molts anys l'espai on els nens i les nenes es desenvolupen social i psicològicament. Les primeres normes, valors i models de conducta els percep l'ésser humà en el context de la família, conformant així la personalitat, l'actitud i el comportament de les persones davant la societat.

Per aquests motius, les relacions entre la família i el centre d'educació constitueixen una eina fonamental per a la coeducació. És de gran utilitat en aquest sentit vincular les famílies a les decisions del centre en relació als valors, oferint-los orientació en relació amb aquesta temàtica.

  1. 2.      JUSTIFICACIÓ

Què és coeducar?

Coeducares educar sense diferènciar els missatges en funció del sexe; consisteix en el desenvolupament de totes les capacitats, tant de nenes com de nens; Té com a objetiu fer persones dialogants i implica respecte cap a tot el que ens envolta: persones, medi ambient, animals, etc. La coeducació és una garantia per a la prevenció de la violència. Coeducarsignifica educar per a la democràcia; no es pot parlar de democràcia mentre persisteixen desigualtats sobre la meitat del gènere humà 

Per què és important?

És important començar a fer coeducació en l'etapa dels 0 als 3 anys perquè els infants des que neixen van rebent una sèrie d'informacions que els marca com han de ser els seus comportaments, els seus gustos i preferències, el seu aprenentatge, etc. Incorporen, en definitiva, unes clares pautes de gènere que corresponen a estereotips de masculinitat i feminitat que es van manifestant amb més intensitat i força a mesura que l'infant creix.

Hi ha diferències biològiques que són molt clares quan neixem, les diferències sexuals. Ara bé, la majoria de comportament de l'ésser humà, són comportaments apresos i no depenen d'elements naturals o genètics sinó que són culturals, construïts socialment. És obvi, doncs, que els missatges que es reben des de l'infantesa i que van limitant i definint el caràcter de cada persona no són únics ni inamovibles, són modificables.

Així, és necessari observar amb un esperit crític i amb perspectiva de gènere aquests missatges que es donen als nens i nenes, quins per uns i quins per les altres. De la transmissió sexista no és culpable ningú, és inherent a la nostra cultura i societat, però és responsabilitat de tots i totes aprendre a separar allò natural d'allò que no ho és, el sexe del gènere, i així poder llegir la nostra cultura i interpretar els seus missatges.

Treballar aquests aspectes de coeducació és la base de la prevenció de la violència masclista. Intervenir amb dones que han patit violència o amb homes que l'exerceixen als 20, 30, 40 anys és molt més difícil ja que en edats adultes és necessari desfer tot un seguit de creences que s'han construït abans i que ja estan ben interioritzades en la persona. En canvi, si des del principi es treballa per no donar missatges de contingut diferenciat i sexista, es neutralitza el pes dels estereotips revaloritzant a la vegada els valors mal anomenats femenins en un intent per potenciar els valors positius (siguin femenins o masculins) s'afavoreix el desenvolupament de les ersones independentment del seu sexe.

PROJECTE COEDUCACIÓ A LES LLARS D´INFANT

  Descripció i objectius

  1. Proprcionar formació específica en coeducació als educadors i educadores de les llars d'infants municipals.
  2. Obtenir una diagnosi amb perspectiva de gènere dels centres educatius i de la seva pràctica docent.

    3. Realitzar una anàlisi tant del material de joc com del més pròpiament educatiu, així també com dels espais del centre (aules, pati, etc.)

    3.Revisar el llenguatge que s'utilitza en els diferents àmbits del centre: circulars, murals, llenguatge oral.

    4. Oferir xerrades informatives i de sensibilització sobre coeducació als pares i mares.

► Aquest projecte dissenyat per portar-se a la pràctica a les quatres llars d'infants municipals gestionades pel Servei d'educació de l'Ajuntament de Figueres, es pot dividir en quatre parts clarament diferenciades:

TALLERS DE GÈNERE  A SECUNDÀRIA

 Els tallers que aquí es presenten estan adreçats a adolescents de segon cicle de secundària i tenen per objectiu fer-los arribar un missatge d’alerta per tal que s’allunyin de les conductes possessives, de la gelosia, del control i de l’agressivitat, que apareixen sovint a les primeres relacions sentimentals i que sovint s’han justificat com a inherents a la passió amorosa.

Aquests tallers de prevenció de relacions abusives són un espai formatiu per reconèixer i promoure valors, actituds i models relacionals igualitaris entre les persones des de la perspectiva de la coeducació, i contribuir a desenvolupar una postura personal crítica i activa que eviti l’abús i la violència en les relacions afectives, especialment en les persones més joves.

Objectius

 ►Objectius generals:

 - Afavorir la conscienciació i prevenció.

 - Crear un espai de diàleg i debat.

 - Treballar per a l’educació en igualtat.

 ►Objectius específics:

 -Oferir elements per entendre i reconèixer la problemàtica de la violència masclista en l’àmbit de la parella (tradicionalment minimitzada i ocultada), per tal de prevenir-la.

 -Analitzar i aprofundir en el nostre model amorós de manera que ens permeti entendre com es creen les relacions de parella a la nostra societat, amb quines expectatives emprenen les i els joves d’avui la relació de parella i quin sentit té per a ells i elles.

 -Reflexionar i qüestionar les seves pròpies creences sobre aquest ideal d’amor i els llocs que atorga a dones i homes, ja que la relació de parella és un dels àmbits més discriminatoris entre els sexes, en el qual la violència pot quedar totalment invisibilitzada o fins i tot justificada. A més, cal tenir present que en les parelles lesbianes o gais, també es poden reproduir els estereotips imposats per la cultura patriarcal.

 -Visibilitzar quins són els models tradicionals de gènere i quines conseqüències té per a nois i noies la pressió social que s’exerceix sobre els individus. 

  -Fer una anàlisi sobre com en la construcció de la nostra identitat personal incideixen els aspectes relacionats amb la nostra condició d’homes o dones és el que ens pot donar moltes claus per entendre les accions, les conductes i les llibertats de les quals hem de gaudir com a persones individuals i completes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges

Vídeos

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.