Elements

Com obtenir una barraca

Bases reguladores per a l'atorgament d'un estand a l'Embarraca't 2019 (aprovades per decret d'Alcaldia de 21 de novembre de 2018)

BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UN ESTAND A L’EMBARRACA’T 2019

 

1. Objecte

És objecte d’aquestes bases la regulació del procediment d’atorgament dels estands de l’Embarraca’t 2019, activitat que es desenvolupa durant la celebració de les Fires i Festes de la Santa Creu. El nombre màxim d’estands que distribuirà l’Ajuntament serà de tretze (incloent l’estand de gots).

 

2. Naturalesa jurídica

D’acord amb allò establert als articles 57 i 58 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya, amb aquestes bases es regula el procediment per a l’atorgament de llicència d’ocupació temporal per a l’ús privatiu sense transformació o modificació del domini públic local, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència i d’acord amb la finalitat d’interès públic que es pretén assolir.

 

3. Termini de vigència

La vigència de la llicència serà únicament pels dies de celebració de l’Embarraca’t 2019.

 

4. Requisits per optar a un estand a l’Embarraca’t 2019

Poden optar a un estand de l’Embarraca’t 2019 associacions sense ànim de lucre. Caldrà que les entitats estiguin al dia de les seves obligacions tributàries i no tributàries amb l’Ajuntament de Figueres.

Per concórrer en el procediment, les entitats han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats ciutadanes i han d’haver presentat, amb anterioritat a la sol·licitud per a obtenir un estand, tota la documentació que correspon a l’article 183 del Reglament Orgànic Municipal.

En cas d’haver obtingut estand durant l’Embarraca’t 2018, l’entitat haurà de presentar una memòria justificativa dels ingressos de barraques i les despeses del projecte conjuntament amb una valoració de com ha estat la realització del projecte. Aquesta memòria s’haurà de presentar a l’Ajuntament de Figueres abans del 30 de desembre de 2018.

 

5. Presentació de sol·licituds

Les associacions que desitgin l’obtenció d’un estand hauran de presentar una sol·licitud al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Figueres (Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà, Avinguda Salvador Dalí, 107) fins el dia 7 de desembre de 2018. Cada entitat sol·licitant només pot presentar una sol·licitud. Aquesta s’ha de fer segons el model d’instància que consta a l’annex I de les presents bases.

 

6. Notificacions

Tots els actes administratius derivats de la tramitació administrativa de les sol·licituds per obtenir un estand a l’Embarraca’t 2019 es notificaran electrònicament, via e-NOTUM a les entitats sol·licitants, tal com preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en el document d’autorització signat pel sol·licitant.

L’accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats.

La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de persones autoritzades, han transcorregut cinc dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

 

7. Documentació necessària

A més de la instància les entitats hauran de presentar un certificat emès pel secretari o per la secretària de l’entitat, o en el seu defecte per la persona responsable, conforme totes les dades aportades a la sol·licitud són certes i que l’associació es compromet a contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a l’Embarraca’t en cas de resultar adjudicatària d’un estand.

A part d’això, les entitats que optin a un estand en el marc de l’Embarraca’t hauran de presentar una memòria valorada del projecte al qual pensen destinar els ingressos que facin amb l’adjudicació de l’estand. La memòria haurà de comprendre com a mínim els elements següents: nom del projecte, missió o finalitat, públic a qui s’adreça, àmbit territorial, pressupost detallat d’ingressos i despeses del projecte, termini d’implementació i temporalitat del projecte, mecanismes previstos per a l’avaluació de procediment i d’impacte del projecte. Es consideraran d’interès públic prioritari als efectes de l’adjudicació d’estands aquelles propostes que contemplin finalitats relacionades amb: a) el foment de la diversitat, la cohesió i la inclusió, des d’una perspectiva feminista, no racista i LGTBI-fòbica, no discriminatòria de la diversitat funcional i altres col·lectius, en els àmbits social, educatiu, cultural i/o esportiu; b) la promoció del creixement quantitatiu i/o qualitatiu en els àmbits cultural i/o esportiu; c) la promoció de la participació ciutadana, la transparència, l’equitat; d) la promoció d’activitats relacionades amb la consciència ambiental, la sostenibilitat i el foment de l’economia circular; e) el foment d’oportunitats entre les persones joves i l’associacionisme juvenil.

 

8. Procediment d’adjudicació

El procediment d’adjudicació dels estands de l’Embarraca’t 2019 seguirà els barems següents:

8.1. Sistema de puntuació:

8.1.1. Presentació de tota la documentació en temps i forma sense necessitat que l’Administració hagi de fer un requeriment: 2 punts.

8.1.2. Que l’entitat formi part del Consell Local de Joventut de Figueres: Fins a 3 punts.

 

a)     3 punts si és entitat membre.

b)     2 punts si és entitat adherida.

 

8.1.3. Adequació del projecte a les finalitats prioritàries indicades al punt setè de les presents bases: fins a 10 punts.

 a) el foment de la diversitat, la cohesió i la inclusió, des d’una perspectiva feminista, no racista i LGTBI-fòbica, no discriminatòria de la diversitat funcional i altres col·lectius. Fins a 2 punts.

b) la promoció del creixement quantitatiu i/o qualitatiu en els àmbits cultural i/o esportiu. Fins a 2 punts

c) la promoció de la participació ciutadana, la transparència, l’equitat. Fins a 2 punts

d) la promoció d’activitats relacionades amb la consciència ambiental, la sostenibilitat i el foment de l’economia circular. Fins a 2 punts

e) el foment d’oportunitats entre les persones joves i l’associacionisme juvenil. Fins a 2 punts

 

8.1.4. Adequació del pressupost al projecte presentat: fins a 9 punts, repartits de la següent manera:

a) fins a 3 punts per a adequació general i principi de realisme;

b) fins a 3 punts per valor econòmic del projecte: 1 punt per a projectes amb pressupost global de despesa superior a 2.500 euros; 2 punts per a  projectes amb pressupost global de despesa superior a 5.000 euros; 3 punts per a projectes amb pressupost global superior a 7.500 euros.

c) Per a obtenció de recursos per al projecte que provinguin d’altres administracions o altres fonts de finançament, fins a 3 punts: 1 punt si són fons propis de l’entitat; 2 punts si, a çpart d’aquests, n’obté d’una altra administració; 3 punts si n’obté de més d’una administració o de fons d’altra índole.

8.1.5. Descripció de la resta d’ítems que es demanen al punt setè (avaluació, àmbit territorial, impacte, etc), fins a 6 punts.

 

8.2. La valoració de les sol·licituds serà efectuada per una comissió integrada pel regidor o regidora delegat en matèria de Joventut, el tècnic municipal competent en matèria de Joventut, i per una comissió de quatre representats d’entitats membres del Consell Local de Joventut. Per optar a l’obtenció d’un estand, les entitats concorrents hauran d’obtenir un mínim de 12 punts dels 30 possibles.

8.3. Les propostes que obtinguin més de dotze punts seran ordenades de més a menys. Les tretze primeres seran proposades per a l’obtenció d’un estand. Les entitats escolliran quin estand volen en funció del lloc de la llista. Així la primera escollirà estand i, successivament, la resta, fins que no en quedi cap de disponible.

8.4. Es farà una llista d’espera amb les sol·licituds que compleixin els requisits però que hagin quedat inicialment desestimades per manca de vacants. Les sol·licituds que integrin aquesta llista seran ordenades segons la puntuació obtinguda, essent la primera de la llista la que tingui més punts i la darrera la que menys. En cas que una entitat inicialment adjudicatària renunciï a la seva plaça, s’adjudicarà automàticament l’estand vacant a la primera entitat de la llista d’espera i així successivament. Si, per contra, el nombre de sol·licituds amb la puntuació mínima és inferior a dotze, s’adjudicaran estands només a les que tinguin la puntuació mínima exigida.

8.5. L’adjudicació d’estands es farà mitjançant un decret de l’Alcaldia-Presidència que determinarà la llista d’entitats provisionalment admeses.

8.6. Un cop acabada l’activitat, l’entitat adjudicatària haurà de presentar una memòria econòmica on especifiqui clarament quin ha estat l’impacte de l’Embarraca’t en el projecte presentat abans del 30 de desembre del 2019.

 

9. Condicions d’adjudicació

                9.1. Aportació econòmica

L’Ajuntament es reserva el dret d’establir una fiança per a la utilització dels estands. Aquesta fiança en cap cas superarà els 200 euros. En cas d’haver-n’hi, aquesta s’haurà de dipositar a l’Ajuntament abans de l’inici de l’ús i serà retornada quan finalitzi, amb la comprovació prèvia que la instal·lació es troba en el mateix estat en què va ser cedida.

                9.2. Explotació dels estands

Les llicències s’atorguen a favor de les entitats sol·licitants, i en queda totalment prohibida la cessió o l’arrendament. A l’interior d’un estand poden haver-hi menors d’edat supervisats per una persona major d’edat fins les 22h. A més a més queda prohibida la venta d’alcohol per part de menors. 

Les entitats adjudicatàries d’estand han de mantenir una actitud tolerant i respectuosa en l’espai festiu i han de vetllar per un espai sense actituds sexistes, racistes, lgtbifòbiques o de discriminació cap a qualsevol persona.

                9.3. Horaris

Els horaris d’obertura dels estands seran els que determinarà l’Ajuntament. En tot cas les entitats adjudicatàries dels estands hauran d’apagar la música mitja hora abans de l’hora de tancament.

                9.4. Condicions de muntatge i desmuntatge

Les instal·lacions dels estands o terreny i la col·locació dels productes hauran d’estar totalment acabades dues hores abans de la primera activitat. Es prohibeix alterar l’estructura de l’estand. La responsabilitat del muntatge interior de l’estand correspon exclusivament a cada entitat adjudicatària. El desmuntatge dels estands no es podrà iniciar fins al darrer dia d’activitat, i haurà d’haver-se finalitzat l’endemà. Les instal·lacions i els elements subministrats per l’Ajuntament s’hauran de tornar en idèntiques condicions i estat en què varen ser lliurats.

               9.5. Salut

Queda prohibida la venda d’aliments, begudes i, en general de qualsevol producte que no vingui etiquetat correctament i que no estigui autoritzat per la Generalitat de Catalunya o pel Ministeri de Sanitat i Consum. La venda de begudes alcohòliques està sotmesa a la normativa vigent, d’acord amb la qual està totalment prohibida la venda i el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena a menors de 18 anys. Cal fixar un rètol normalitzat en un lloc perfectament visible amb aquest missatge.

                9.6. Sorolls

Queda prohibit l’ús desmesurat d’altaveus i aparells musicals dels estands expositors. Aquests s’hauran d’apagar quan hi hagi concert i mitja hora abans de l’hora de tancament dels estands. En general, el volum no haurà de sobrepassar l’àmbit estricte de la perifèria de cada espai, evitant molestar la resta de parades i els visitants.

                9.7. Ampolles i vasos

No es podran utilitzar gots de vidre o material similar. Els gots seran els que determini l’Ajuntament i de caràcter reutilitzable.

                9.8. Neteja

La neteja del carrer anirà a càrrec de l’Ajuntament. Les entitats adjudicatàries tindran cura de la neteja dels estands i de l’espai que ocupen. Els residus que generin els hauran de dipositar als llocs que l’Ajuntament destinarà a tal efecte.

                9.9. Publicitat dels preus

Els estands hauran de disposar de llistats de preus dels seus productes i aquests, d’acord amb la Llei 1/1998, de Política Lingüística, hauran d’estar redactats com a mínim en català.

                9.10. Assegurança

Les entitats adjudicatàries estan obligades a subscriure una pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre, per respondre d’accidents que eventualment es puguin produir. Aquesta pòlissa s’ha de subscriure específicament per a la responsabilitat civil derivada de la gestió dels estands de l’Embarraca’t. La possessió del document haurà d’acreditar-se davant de l’Ajuntament abans del muntatge de l’estand.

                9.11. Seguretat

Queda prohibida l’exposició i venda de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar els altres estands o el públic visitant, en especial, productes perillosos, insalubres o que desprenguin males olors o puguin deteriorar les instal·lacions. Les entitats adjudicatàries han de prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció per al funcionament de la maquinària i dels productes que exposin o venguin. Tots els estands hauran de comptar amb un extintor contra incendis de pols polivalent tipus ABC de 6 kg, amb eficàcia mínima exigida 21A-113B. En el cas que a l’estand hi hagi cuina caldrà comptar, a més, amb un extintor d’anhídrid carbònic.  La vigilància dels estands serà coberta per una empresa contractada per l’Ajuntament en les hores que no hi hagi activitat. La resta d’hores, la vigilància dels estands i productes anirà a càrrec de cada entitat adjudicatària. Durant les hores en les quals no hi ha activitat però arriben proveïdors, els responsables de rebre i comprovar el material seran els propis expositors. Ni l’Ajuntament ni l’empresa de seguretat contractada no es faran responsables d’aquells materials proveïts en hores de no activitat desapareguts durant la no presència de l’expositor.

                9.12. Responsabilitat

Les entitats adjudicatàries seran responsables dels danys causats a persones o als seus objectes, sempre que es produeixin en el mateix estand.

                9.13. Coordinació

L’obtenció d’un estand comporta l’obligació per a totes les entitats adjudicatàries d’assistir a les reunions de coordinació de l’activitat i que seran convocades per l’Ajuntament. A aquestes reunions l’entitat adjudicatària hi haurà d’enviar un representant menor de vint-i-nou anys, de no ser així, el/la representat tindrà dret a veu però no a vot. Hi haurà tantes reunions de coordinació com es cregui necessari i l’assistència és obligatòria.

               

10. Facultats de l’Ajuntament

L’Ajuntament es reserva el dret de:

a) Realitzar la inspecció a cadascun dels estands i en el supòsit que es constati que aquests incompleixen les condicions d’ocupació, activitat o qualsevol de les contingudes en els presents bases, es formularà el corresponent requeriment per part dels serveis municipals i en defecte del seu compliment, si les circumstàncies així ho exigeixen, es procedirà al tancament de l’activitat mitjançant la mesura de precinte.

b) Establir les modificacions que aconselli l’interès públic.

c) Interpretar el conjunt de les clàusules que conformen les presents bases.

 

11. Assemblea d’entitats adjudicatàries

Durant la primera reunió de coordinació es constituirà l’assemblea d’entitats adjudicatàries que estarà formada per les entitats que hagin estat adjudicatàries d’un estand a l’Embarraca’t 2019 i de representació de Consell Local de Joventut de Figueres. Aquesta assemblea estarà presidida per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Figueres. Les funcions d’aquesta assemblea són:

a) Col·laborar amb l’Ajuntament en tots aquells aspectes que l’administració li demani.

b) Vetllar per al bon funcionament de l’activitat amb els mecanismes de coordinació que consideri oportuns.

 

12. Incompliment de les condicions d’adjudicació

L’incompliment de les condicions d’adjudicació donarà lloc a la impossibilitat per part de l’entitat adjudicatària de concòrrer en el procés d’adjudicació d’estands dels dos anys següents. 

 

13. Extinció de la llicència

Són motius d’extinció de la llicència:

a) per venciment del termini.

b) per renúncia expressa de l’adjudicatari.

c) per manca de dipòsit de la fiança, en cas que s’establís.

d) per incompliment de les condicions establertes a les presents bases.

e) per revocació de la llicència per raó d’interès públic.

 

14. Disposició final

Les entitats adjudicatàries d’un estand a l’Embarraca’t 2019 queden obligades a sotmetre’s a aquestes bases. En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels béns locals i la resta de normativa aplicable.

 

 

 

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.