Elements

Concurs de cartells

Bases per a escollir el cartell de l'Embarraca't 2017. Es poden presentar propostes fins al dia 31 de març.

BASES REGULADORES DEL CONCURS PER ESCOLLIR EL CARTELL DE L’EMBARRACA’T DE FIGUERES

 

1.- Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el concurs per escollir el cartell oficiaL de l’embarraca’t, del qual també se’n derivaran les aplicacions gràfiques per a web i xarxes socials.

2.- Condicions, beneficiaris i requisits

La participació és oberta a totes aquelles persones que tinguin entre 16 i 29 anys, tant professionals com aficionades, que de manera individual o col·lectiva podran presentar un màxim de dos dissenys, originals i inèdits, en una sola sol·licitud.

3.- Sol·licituds i documentació a presentar

Cal presentar una instància en la qual se sol·liciti la voluntat de participar el concurs. Cal adjuntar-hi la documentació següent: identificació de la persona que presenta el cartell (mitjançant una fotocòpia del DNI), anotació del pseudònim de la persona que fa el cartell, adreça completa i telèfon de contacte.

Juntament amb la instància es presentarà:

L’original del cartell. Els cartells presentats no duran signatura i únicament s’acceptarà la inscripció del pseudònim al dors del cartell. El format dels cartells correspondrà a un full DIN A3 i s’haurà de presentar en un suport rígid. En cas de resultar guanyador, s'haurà de facilitar l'arxiu en suport informàtic en formats PDF, Freehand, Corel o Photoshop.

Les instàncies juntament amb tota la documentació s’hauran de presentar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Figueres (OMAC). També es podran presentar en qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la LLei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per dubtes, contacteu amb el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Figueres, telèfon 972032326 o per correu electrònic a joventut@figueres.org.

4.-Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà el que marqui la convocatòria.

5.- Procediment de concessió

La concessió d’aquest Premi no serà recurrent, tindrà caràcter anual, voluntari i eventual. El procediment de concessió del concurs regulat a les presents bases serà el de concurrència competitiva.

Es constituÏrà un Jurat que avaluarà els treballs i que estarà format per:

President/a:

-Regidor/a  competent en matèria de joventut.

- Quatre vocals relacionats amb el món de les arts plàstiques, un dels quals sigui a proposta de la direcció dels estudis de batxillerat d’arts plàstiques de l’Institut Alexandre Deulofeu.

- Tres vocals representants de les entitats adjudicatàries desl estands de l’Embarraca’t de l’edició corresponent.

Secretari/ària:

-Coordinador del servei de joventut.

L’Alcaldia Presidència resoldrà la convocatòria com a màxim en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

6.- Criteris de valoració

En la valoració dels cartells, les persones membres del jurat tindran en compte els criteris següents: el disseny, l’originalitat, l’impacte mediàtic, la incorporació d’aspectes innovadors i de referències directes o indirectes a Figueres i/o l’Embarraca’t. No es tindran en compte propostes que incompleixin la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

El cartell haurà d’incloure els elements següents:

a. Un títol visible que ha de dir “Embarraca’t, Figueres” amb l’any de la convocatòria corresponent.

b. Espai per a la programació diària. En cas que no es disposi de la programació oficial, el participant en aquesta convocatòria pot inventar-se els textos tenint en compte les dates de l’Embarraca’t de la convocatòria que correspongui.

c. Espai per a logotips.

7.- Premis

El premi al millor cartell serà el que s’estableixi en la convocatòria.

El jurat es reserva la possibilitat d’atorgar dues mencions especials amb la dotació econòmica o en espècies que es cregui adient segons recursos diponibles i que es determinarà a la convocatòria.

8.- Obligacions i reserva de drets de reproducció

L’Ajuntament de Figueres es reservarà els drets de reproducció del cartell guanyador, que seran cedits en exclusiva. La persona guanyadora es compromet a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports. Aquesta tasca es coordinarà amb la persona que l’Ajuntament de Figueres designi per desenvolupar aquesta funció.

9.- Acceptació de les bases

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

10.- Notificacions

Les concessions i denegacions així com tots els actes administratius derivats de la tramitació administrativa relativa a les sol·licituds per concòrrer a les convocatòries que es portin a terme en el marc d’aquestes bases es notificaran electrònicament, via e-NOTUM, als sol·licitants que hagin manifestat la seva autorització a ser notificats per aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès de sol·licitud.

El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil que consti en el document d’autorització signat pel sol·licitant.

L’accés a les notificcions electròniques per part de les persones autoritzades requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats.

La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la posada a disposició de persones autoritzades, han transcorregut deu dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

11 - Publicitat

Les presents bases es publicaran, com a mínim, mitjançant anunci al BOPG i al tauler d’anuncis de la corporació, i per referència al DOGC. Paral·lelament, se’n farà difusió la premsa local i comarcal, el tauler d'anuncis de la corporació, i també pels sistemes de difusió que cregui adients atesa la naturalesa de la convocatòria.

L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. També es publicarà en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal www.figueres.cat.

12.- Règim jurídic

En tot allò no previst expressament en aquestes bases són d’aplicació les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici en curs;  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i demés legislació concordant.”

 

 

 

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.