Elements

Denúncies de trànsit

Informació legal: 

 

Esquema procediment sancionador: esquema

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Un cop notificada la denúncia, quins efectes té si pago en període voluntari? 

 • Reducció 50% multa.
 • Renúncia a formular al·legacions. En el cas que fossin formulades es tindran per no presentades.
 • Fi del procediment sancionador sense resolució expressa.
 • Recurs només en via contenciós administrativa.
 • Fermesa sanció amb efectes dia següent al pagament.
 • En el cas que es tracti d'infraccions greus sense detracció de punts no li constaran antecedents.

El dit no serà d’aplicació amb les infraccions de l'article 65 apartats 5.h),j) i 6 de la Llei de Seguretat Vial.

 

Si un cop notificada la denúncia presento al·legacions i posteriorment, dins del període voluntari, realitzo el pagament per acollir-me al 50% de descompte, què passarà?

Que l’ajuntament entendrà que ha desistit en les seves al·legacions i se li aplicarà el que recull la pregunta anterior. Les al·legacions es tindran per no presentades.

 

Un cop he pagat en període voluntari i per tant gaudeixo del 50% de descompte, puc presentar al·legacions?

En cas que ho faci les al·legacions es tindran per no presentades.

 

En el cas d’una denúncia notificada en l’acte, si deixo passar els dies i no paga ni presento al·legacions, que succeirà? 

 • En 20 dies naturals següents a la notificació de denúncia efectes d'acte resolutori del procediment sancionador.
 • Es pot executar la sanció passats 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia.

 

Si rebo una notificació de denúncia en el meu domicili i ni pago ni presento al·legacions en el termini de 20 dies, que succeirà? 

Si la infracció que he comès és lleu o greu sense detracció de punts:

 • En 15 dies naturals següents a la notificació de denúncia efectes d'acte resolutori del procediment sancionador.
 • Es pot executar la sanció passats 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia.

Si es tracta d’una infracció greu amb detracció de punts o d’una infracció molt greu:

Rebré en el meu domicili la resolució del procediment sancionador. Davant aquesta si vull puc interposar:

 • Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'1 mes a comptar des del dia següent de la notificació. En el termini d’1 mes si no hi ha resolució expressa s’entendrà que el recurs ha sigut desestimat.
 • Recurs contenciós administratiu.

 

Si presento al·legacions, m’han de comunicar la proposta de resolució?

Només s’ha de donar trasllat de la proposta de resolució, perquè en el termini de 15 dies naturals pugui formular al·legacions, en el supòsit que s’hagin tingut en compte fets, al·legacions i proves diferents a les aportades per l’interessat.

 

Si tinc un vehicle d’empresa i em posen una multa, què haig de fer?

En les infraccions per estacionament serà responsable el titular o l’arrendatari en el supòsit que consti en el registre de vehicles, a no ser que el vehicle tingui designat conductor habitual o que en el termini de 15 dies s'indiqui un conductor responsable del fet.

En la resta d’infraccions, si en el termina de 15 dies no identifica el conductor, serà sancionat amb una multa del doble de la prevista a la infracció originària en el cas que fos una infracció lleu, o del triple si la infracció d’origen fos greu o molt greu.

 

Amb quines dades haig d’identificar el conductor responsable de la infracció? 

Juntament amb el nom, cognoms, NIF i adreça, cal facilitar el número de permís o llicència de conducció que permeti la seva identificació en el Registre de Conductors i Infractors. Si el conductor no figura en aquest registre el titular té l’obligació de disposar de còpia de l’autorització administrativa que l’autoritza a conduir a Espanya. Si el titular fos una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l'autorització administrativa es pot substituir per la còpia del contracte d'arrendament.

 

Quan prescriu una multa de trànsit? 

En el cas d'infraccions lleus el termini per a notificar la denúncia és de 3 mesos a comptar des de la comissió dels fets denunciats. En el cas d'infraccions greus i molt greus el termini és de 6 mesos a comptar des de la comissió dels fets denunciats. La prescripció s'interromp en els supòsits fixats a l'article 92 de la Llei de seguretat viària.

Transcorregut el període de pagament en via voluntària sense haver-se efectuat l'ingrés, i la multa hagi adquirit fermesa administrativa, es procedirà a la via de constrenyiment, essent la prescripció en aquest cas de 4 anys.

 

Quan caduca l'expedient administratiu sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària? 

Caduca si no s'ha notificat resolució sancionadora transcorregut un any des de la notificació de la denúncia (inici del procediment).

 

On es practicaran les notificacions relatives a l'expedient administratiu sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària? 

En el cas que la denúncia es notifiqui a l'acte, les notificacions  posteriors s'efectuaran a l'adreça que hagi indicat el propi interessat. Quan la denúncia no pugui ser notificada en l'acte les notificacions es practicaran en el domicili que consti en els Registres de la Direcció General de Trànsit, en cas de no ser  possible la notificació es practicarà en el tauló edictal de sancions de trànsit

Aquells titulars de vehicles que disposin de direcció electrònica vial, les notificacions es practicaran en aquesta.

Les notificacions en la direcció electrònica vial i el tauló edictal de sancions de trànsit, es practicaran quan ambdues  siguin operatives.

 

Què passa si en el cas de rebre resolució sancionadora interposo el recurs potestatiu de reposició?

No es tindran en compte en la resolució fets, documents i al·legacions que s'haguessin pogut aportat amb la notificació de la denúncia o requeriment d'identificació.

 

Quins tipus de procediment sancionadors es regulen en el Text articulat de la Llei de Trànsit? 

L'esmentada Llei regula en l'art. 73 la incoació de l'expedient. La denúncia notificada en l'acte al denunciat constitueix l'acte d'iniciació del procediment sancionador.

Les denúncies es regulen a l'article 74. La Llei diferència entre les denúncies notificades en l'acte i les notificades amb posterioritat, per ambdós supòsits són possibles dos tipus de procediments sancionadors l'abreujat i l'ordinari, si bé pel que fa a les denúncies notificades en l'acte en cas de no pagar disposa de 20 dies naturals per pagar amb reducció de la sanció i llavors és d'aplicació el procediment abreujat. Si no paga disposa també del termini de 20 dies naturals des del lliurament de la denúncia per fer al·legacions o proposar les proves que estimi convenients, i llavors es segueix el procediment ordinari.

Tant si efectua el pagament de la sanció en l'acte com en el termini dels 20 dies naturals des del lliurament de la denúncia les conseqüències del pagament són les establertes a l'article 80 de la Llei relatiu al procediment sancionador abreujat.

Si es tracta de denúncies notificades amb posterioritat es disposa de 15 dies naturals per efectuar el pagament voluntari amb reducció de la sanció de multa i llavors es segueix el procediment abreujat.

Si no paga, en el termini dels 15 dies des de la notificació de la denúncia pot formular al·legacions o aportar les proves que estimi oportunes. Igualment disposen de 15 dies naturals per identificar al conductor responsable de la infracció. En aquest supòsit es segueix el procediment ordinari.

Si no es fa el pagament voluntari de la multa dins del termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la notificació de la denúncia (en cas de denúncies notificades a l'acte el termini és de 20 dies naturals), i no s'han presentat al·legacions dins del mateix termini,  el procediment sancionador es tindrà per finalitzat al dia següent de finalitzat aquest termini, i la denúncia tindrà efectes d'acte resolutori del procediment sancionador en el cas que es tracti d'infraccions lleus, greus que no suposin detracció de punts, i infraccions greus i molt greus de les quals la seva notificació es va produir en l'acte de la denúncia. En aquest cas la sanció només és pot recórrer davant de l'òrgan jurisdiccional contenciós administratiu. Igualment en aquest supòsit  la sanció es pot executar per la via de constrenyiment transcorregut  el termini de 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia.

En els supòsits no compresos tant en el procediment sancionador abreujat com en els indicats en l'apartat anterior es dictarà la  resolució que pertoqui.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.