Elements

Document d'aprovació inicial

DOCUMENTACIÓ ESCRITA

a) Memòria d’informació urbanística. Analisi i diagnosi
b) Memòria justificativa de la ordenació
c) Agenda i avaluació econòmica financera.
d) Informe de sostenibilitat econòmica
e) Normes Urbanístiques. Annex 1 Croquis normatius. Annex 2 Fitxes normatives dels àmbits d’actuació previstos al POUM.
f) Catàleg de béns a protegir
g) Catàleg específic de les construccions situades en el sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o rehabilitació.
h) Estudi ambiental estratègic
i) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
j) Memòria social


DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Plànols d’informació:
- I1 Comarcal a escala 1/50000
- I2 PTPCG PDUSUF a escala 1/40000 i 1/20000
- I3 Planejaments municipis de l’entorn, 2 plànols a escala 1/000
- I4 Espais oberts a escala 1/12000
- I5 Estructura espais lliures a escala 1/12000
- I6 Inundabilitat a escala 1/12000
- I7 Equipaments existents a escala 1/12000
- I8 Xarxes de serveis existent a escala 1/20000
- I9 Morfologia urbana i evolució històrica a escala 1/10000
- I10 Potencials d’edificabilitat en l’àrea central a escala 1/5000
- I11 Activitats econòmiques urbanes a escala 1/5000
- I12 Elements de patrimoni 2 plànols a escala 1/10000 i escala de 1/2500
- I13 Planejament vigent 3 plànols a escala 1/5000

Plànols d’ordenació:
- O1 Estructura general del territori, a escala 1/12000
- O2 Règim urbanístic del sòl., a escala 1/12000
- O3 Qualificacions i elements vertebradors en Sòl no urbanitzable. Format per un plànol general a escala 1/12000 i 4 plànols de detall a escala 1/5000
- O4 Plànol general d’ordenació del territori, a escala 1/12000
- O5 Sectors i Àmbits d’actuació. 4 plànols de detall a escala 1/5000
- O6 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable, sèries de 11 plànols a escala 1/2000
- O7 Regulació fronts de façana clau R2, sèries de 13 plànols a escala 1/250
- O8 Situació dels elements catalogats , plànol general a escala 1/10000 plànol en detall a escala 1/2500
- O9.Xarxes de serveis proposades a escala 1/20000


DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Estudi d’inundabilitat del POUM
- Estudi de proposta alternativa al Desenvolupament i compatibilitat urbanística
dels Sectors inclosos en les conques Rec Susanna i Malpas Figueres–Vilafant
- Estudi de necessitats d’aparcaments per a usos comercials.
- Informe de Suficiencia de sanejament.
- Informe suficiència aigua.
- Estudi per a la identificació dels riscos geològics.

DOCUMENT COMPRENSIU

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.