Elements

Domiciliació bancària dels rebuts

Informació sobre el cobrament dels impostos i taxes per mitjà del compte obert en qualsevol Entitat de dipòsit.

Servei de cobrament dels impostos i taxes per mitjà del compte obert en qualsevol Entitat de dipòsit.

Es poden domiciliar tots els rebuts de cobrament periòdic incorporats en un padró dels conceptes següents: Impost de béns immobles de naturalesa urbana i rústica (IBI) Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Impost sobre activitats econòmiques (IAE) Taxa de recollida d'escombraries sense aigua Taxa d'entrada de vehicles (guals i ús de voreres) Taxa conservació de cementiri.

Ho pot demanar tothom que ho desitgi. Es pot fer la domiciliació, sol.licitar modificacions de compte o donar de baixa la domiciliació en qualsevol moment. Si es fa una vegada iniciat el període de cobrança establert per a cada exercici, serà efectiva a partir de l'any següent.  

La domiciliació es considera vàlida fins que es comunica el contrari. La domiciliació queda sense efectes per l'impagament reiterat dels rebuts.

Per demanar la domiciliació bancària disposeu de diversos canals: 


Per internet : A l'adreça recaptacio@figueres.org

Presencialment: Plaça Ajuntament, 12 de Figueres -planta baixa-, de 2/4 a les 14 h. de dilluns a divendres.

Festes locals per l'any 2007: 3 de maig i 29 de Juny

Per fax : Número de fax 972 67 09 56 adreçat a Recaptació municipal.

Per correu: Plaça Ajuntament, 12 -17600 FIGUERES (Girona)- adreçat a Recaptació municipal.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.