• Home/
  • Elements/
  • Exposició pública del projecte de subministre i col·locació d'una pilona automàtica a la cruïlla del carrer Escoles i Muntaner

Elements

Exposició pública del projecte de subministre i col·locació d'una pilona automàtica a la cruïlla del carrer Escoles i Muntaner

El dia 4 de maig de 2018, per decret de l’Alcaldia-Presidència, es va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Projecte de subministrament i col·locació d'una pilona automàtica a la cruïlla del carrer Escoles i Muntaner”.

 

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.

Consulta a sota, l'anunci, el decret d'aprovació i el projecte aprovat.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.