Elements

Horts urbans de la Closa Rasa

S'ha adaptat un espai de 1.250 metres quadrats al carrer de la Closa Rasa, situat entre els barris de la Marca de l'Ham i de les Moragues, on s'han habilitat 27 parcel·les d'entre 41 i 54 metres quadrats, a banda d'un espai comunitari amb bancs, taules i lavabos, així com uns armaris individuals per guardar-hi les eines. Els horts es reguen amb aigua freàtica i cada parcel·la disposa d'un comptador. Hi ha diversos espais destinats a la generació de compost, és a dir, adob d'origen vegetal.

Es va obrir la convocatòria pública per a l'adjudicació de les 26 parcel·les disponibles d'horts urbans, i les persones interessades podien presentar la seva sol·licitud entre el 5 i el 29 d'abril de 2013. Es destinaven 4 parcel·les a entitats sense ànim de lucre, 8 a persones majors de 60 anys i 14 parcel·les a persones en situació d’atur o bé que treballin amb ingressos màxims no superiors a 2 vegades l’indicador de la renda de suficiència de Catalunya de l’any en curs.

Les sol·licituds presentades per les entitats sense ànim de lucre han estat avaluades per una comissió d'avaluació, presidida pel regidor director del servei de Serveis Urbans i actuant com a vocals el cap de Serveis Socials i el cap de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Les parcel·les destinades a les persones majors de 60 anys s'han s’adjudicat per número correlatiu en el mateix ordre de presentació de les sol·licituds, de conformitat amb allò establert a la convocatòria, atès que el nombre de persones sol·licitants no ha sobrepassat el nombre d’horts destinats a aquest grup.

Les parcel·les destinades a les persones en situació d’atur o amb ingressos baixos es van adjudicar per sorteig públic, que es va celebrar en el Centre Cívic de la Marca de l’Ham el dimecres 15 de maig de 2013 a les 20.00 hores.

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 20 de maig, va aprovar l'adjudicació provisional de les parcel·les i la llista d'espera en cas de renúncia de les persones o entitats adjudicatàries.

El divendres 14 de maig de 2013, l'alcaldessa va fer el lliurament simbòlic de les claus dels horts a les persones i entitats adjudicatàries, a l'espai d'horts urbans del carrer Closa Rasa.

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.