Elements

L'energia a Figueres el 2050

El full de ruta per canviar el model energètic de la Figueres del futur, elaborat a través d'un procés de participació ciutadana

El full de ruta per a l’energia de la Figueres del 2050 és una estratègia a llarg termini per canviar el model energètic de la ciutat. Aquest full de ruta ha estat elaborat per la ciutadania i els agents socials de la ciutat a través d’un procés de participació ciutadana que ha permès recollir informació, debatre, proposar i consensuar un model i unes actuacions necessàries.

El full de ruta inclou una visió àmplia del model energètic del futur, així com les actuacions necessàries per assolir-lo. Per tant, inclou un objectiu (el model energètic del futur), però també un camí a seguir (les accions que s’han d’implantar).

Aquest full de ruta va molt més enllà dels acords del Pacte dels Alcaldes i del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES), aprovats per l’Ajuntament de Figueres el 2009 i 2010, respectivament. Mentre aquests es plantejaven com a objectiu principal la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i establien unes actuacions necessàries per assolir-la, el full de ruta que ara es presenta aporta una proposta global de transformació del model energètic amb implicacions profundes que afecten aspectes tan cabdals com la mobilitat urbana, el consum energètic a les llars i les activitats econòmiques, la construcció dels nous habitatges, la producció local d’energia, l’ús de les noves tecnologies, però també modificacions radicals en el model productiu i en les relacions socials.

La visió d’aquest full de ruta és: “Figueres serà el 2050 una ciutat energèticament eficient i amb una alta qualitat de vida”. Energèticament eficient en el sentit que impulsarà l’estalvi energètic per consumir l’energia mínima imprescindible, promourà l’ús eficient de l’energia consumida, produirà energia a través dels recursos renovables i no contaminants d’àmbit local, controlarà minuciosament els consums energètics i promourà la conscienciació energètica dels seus ciutadans. Amb una
alta qualitat de vida, perquè l’eficiència energètica no suposa una disminució dels estàndards de vida, sinó un millor ús de l’energia per millorar el confort, el benestar i la qualitat urbana i ambiental de la ciutat.

La comunicació, l’educació i la conscienciació ciutadana han estat identificats com a prioritats per poder assolir la visió de la Figueres del 2050. D’aquesta manera, es reconeix la importància que els hàbits i les pautes de consum energètic dels ciutadans tenen per a poder impulsar el nou model energètic. Les noves pautes de consum dels ciutadans consisteixen a introduir l’eficiència energètica a les llars, convertir les llars en productores d’energia, utilitzar els mitjans de desplaçament més
sostenibles (anar a peu, bicicleta i transport públic), apostar per la compra de productes locals (alimentació, serveis), fomentar les cooperatives locals i la solidaritat veïnal. També posa l’èmfasi en la capacitat de lideratge i mobilització de la ciutadania per propiciar els canvis polítics i legislatius necessaris per impulsar el nou model energètic.

Vídeos

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.