Elements

Programa "Reconnecta"

Programa de treball transversal entre els nens/nenes-nois/noies, pares-mares, docents i professionals dels Serveis Socials

El Programa Reconnecta ofereix suport i orientacions a mares i pares a partir d'una intervenció grupal (i també individual quant es requereix) estructurada i pautada, per millorar habilitats i competències personals i orientar-los per reduir les conductes de risc i facilitar la seva participació a la xarxa comunitària. En aquest sentit, s’adapten els continguts dels Programes Dedalo i Protego amb activitats pro-socials d’oci i lleure i de reforç i vinculació escolar. Paral·lelament, amb els fills/filles (menors) d’aquestes famílies es fa un acompanyament individualitzat, adaptant els continguts de les sessions per a menors dels Programes Frida i Dedalo

 Objectius generals:

-Ensenyar estratègies per millorar la vinculació familiar i la supervisió parental, reforçant el paper dels pares i les mares com a models educatius positius.

-Millorar el comportament dels menors amb conductes pro-socials i normatives.

Objectius específics:

- Incrementar la vinculació comunitària dels menors i de les seves famílies.

- Millorar la comunicació, l’establiment de normes i límits en els fills i filles.

- Promoure i establir hàbits i rutines pro-socials en els fills i les filles.

-Reduir les conductes problemàtiques i de risc i, millorar el rendiment acadèmic dels menors.

- Millorar el seguiment i la supervisió de la conducta dels fills i augmentar

la utilització de mètodes de disciplina positiva per part de les mares i pares.

- Facilitar orientacions i formació a professionals –àmbit educatiu i social per

l’aplicació estratègies de millora del clima a l’aula i de suport al programa.

La intervenció està organitzada en:

- 1 sessió d’acollida amb la unitat familiar.

- 12 sessions d’intervenció amb grup amb mares i pares.

- 12 sessions d’intervenció grupal amb menors.

-  4 sessions conjuntes de pares i menors.

-  Sessions de suport individualitzat a famílies

*La durada de les sessions grupals és de 90 minuts.

*La durada de les sessions individuals és de 45 minuts.

Format d’aplicació : Grupal i suport individual.

Metodologia: Procés d’acompanyament educatiu tutoritzat -a mares i fills-, amb sessions de suport i treball grupal i individual.

Perfil dels aplicadors: Psicòleg/a / professionals experts en treball amb famílies i menors.

Àmbits d’aplicació: Centres educatius i serveis socials del municipi

 

Les escoles interessades poder sol·licitar el projecte a mcustey@figueres.org

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.