Elements

Projecte d'urbanització PAU 21 Rec Arnau

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en sessió del dia 8 de març de 2019 va aprovar inicialment el projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística núm. 21, Rec Arnau, de Figueres, d’iniciativa privada i presentat per la Junta de Compensació d’aquest polígon.

Es pot consultar l'expedient i el projecte pel termini d'un mes, que es comptarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la província.

Consulta a baix el projecte, l'acord i l'anunci

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.