• Home/
  • Elements/
  • Projecte de la memòria valorada per a renovar el centre de procés de dades (CPD) denominada

Elements

Projecte de la memòria valorada per a renovar el centre de procés de dades (CPD) denominada

El dia 8 de novembre de 2018, pel ple de l’Ajuntament, es va aprovar inicialment el “Projecte de la memòria valorada per a renovar el centre de procés de dades (CPD) denominada "Memòria tècnica nou CPD i enllaç de fibra òptica", redactada per l'enginyer Eugenio Rodríguez Rodriguez”.

Se sotmet el projecte d’obra municipal ordinària, i l’expedient administratiu a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.

L’expedient queda exposat per a la seva consulta a l’àrea de Serveis Urbans de l’Ajuntament, situada a l’Av. Salvador Dalí, 107, 2n pis, per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients. El contingut d’aquest projecte es publicarà també al web municipal, a l’adreça http://www.figueres.cat/, per a facilitar-ne la seva consulta, en aquest mateix termini d’exposició pública.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.