• Home/
  • Elements/
  • Projecte de re-urbanització i millora de l'accessibilitat del carrer Cendrassos

Elements

Projecte de re-urbanització i millora de l'accessibilitat del carrer Cendrassos

El dia 9 de novembre de 2018, per Junta de Govern Local, es va aprovar inicialment el “Projecte de re-urbanització i millora de l'accessibilitat del carrer Cendrassos”.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.

 L’expedient queda exposat per a la seva consulta a l’àrea de Serveis Urbans de l’Ajuntament, situada a l’Av. Salvador Dalí, 107, 2n pis, per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients. El contingut d’aquest projecte es publicarà també al web municipal, a l’adreça http://www.figueres.cat/, per a facilitar-ne la seva consulta, en aquest mateix termini d’exposició pública.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.