Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)

Subvenció sobre l'import de l'impost sobre béns immobles per a famílies monoparentals

Anunci de l'Ajuntament de Figueres sobre bases específiques que han de regir la convocatòria per a l´atorgament d'una subvenció sobre l'import de l'impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental.

En el marc de les polítiques d'igualtat i d'acord amb al Pla d´Igualtat Municipal, el Ple 

El Ple municipal en sessió de data 6 d’octubre de 2016, va adoptar, entre d'altres, l'acord que literalment diu així:
«Es proposa l’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament als titulars de família monoparental d’una subvenció sobre l’import de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles corresponent al seu habitatge habitual.
La finalitat d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació dels titulars de família monoparental respecte els destinataris de la bonificació establerta a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual quan tinguin la condició de titulars de família nombrosa i els beneficiaris de la subvenció per als titulars de família nombrosa llogaters del seu domicili habitual als qui el propietari els repercuteixi l'import.
 
Per més informació consulteu les bases en el document adjunt

Informació relacionada

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.