Oficina Municipal de Rehabilitació de Façanes

Oficina Municipal de Rehabilitació de Façanes

Els serveis de l'Oficina Municipal de Rehabilitació consisteixen en la recepció i tramitació de sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació de façanes.

En data 11 de desembre de 2008, la Junta de Govern Local, per delegació de l'Ajuntament Ple, va aprovar les Bases Reguladores per a la concessió d'ajuts municipals a la rehabilitació i restauració de façanes (BOP de Girona núm. 7 de data 13 de gener de 2009, i DOGC núm. 5304 de data 26 de gener de 2009) per tal de fomentar la promoció d'obres de rehabilitació i restauració de façanes dels immobles del municipi de Figueres, amb especial atenció als edificis inclosos a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Centre Històric i al del Pla Especial de Protecció del Catàleg d'Edificis.


Les Bases classifiquen els immobles del municipi en dos grups:

A) els edificis inclosos a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Centre Històric (PEPCH) i al del Pla Especial de Protecció del Catàleg d'Edificis (PEPCE) amb les categories edificatòries de Restauració (R) i Rehabilitació (RH), als quals ens referirem d'ara endavant com protegits.

B) la resta d'edificis no inclosos en el punt A, i que anomenarem no protegits.
Aquestes Bases aporten un seguit de millores respecte a anteriors polítiques municipals de foment de la rehabilitació:

1. L'increment en el percentatge de la subvenció -que passa del 30% al 35% del cost de les obres- en aquelles actuacions destinades a la rehabilitació de façanes d'edificis protegits.

2. També s'incrementa el percentatge de la subvenció -del 10% al 20%- en aquells edificis no protegits que formen part d'algun dels dos plans especials de protecció amb les categories edificatòries de Substitució (S) i Substitució tipològica (St), sempre que les restriccions imposades per les normatives d'ambdós plans especials els representi un increment demostrable del cost de l'actuació prevista.

3. La substitució de l'import màxim de l'ajut -que estava establert en 3.606 € per als immobles protegits i en 1.803 € per als no protegits- per un import màxim per metre quadrat de façana (amb tres categories, en funció del material d'acabat de la façana), la qual cosa permet que l'ajut sigui proporcional a la dimensió de l'immoble.

4. La desaparició del concepte de les "necessitats urgents" per universalitzar l'ajut a tots els immobles no protegits amb una antiguitat superior als 25 anys.
La restricció que s'estableix, en el cas d'immobles no inclosos a l'àmbit del PEPCH ni al del PEPCE, és que només podran optar als ajuts municipals aquells quin ús principal sigui el de residencial-habitatge (i amb l'aprovació de la convocatòria de l'any 2009, que més endavant explicarem, s'incorporen també els immobles qualificats d'equipaments, l'ús principal dels quals sigui qualsevol dels usos col·lectius).

5. La incorporació amb consideració de façanes -amb un tracte equiparable al grup dels edificis no protegits- d'aquelles mitgeres a les quals el planejament vigent imposa la obligació "d'acabar-les amb materials de façana".

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.