Embarraca't

Com obtenir una barraca

Bases reguladores per a l'atorgament d'un estand a l'Embarraca't 2016

1.- Objecte

És objecte de les presents bases la regulació del procediment d’atorgament dels estands de l’Embarraca’t 2016, activitat que es desenvolupa durant la celebració de les Fires i Festes de la Santa Creu. El nombre màxim d’estands que distribuirà l’Ajuntament serà, en tot cas, de catorze, essent-ne la distribució com segueix:

a)          sis (6) per a associacions sense ànim de lucre que formin part del Consell Local de Joventut de Figueres en el moment de tancar aquesta convocatòria;

b)          vuit (8) per a associacions sense ànim de lucre de qualsevol altra naturalesa.

2.- Naturalesa jurídica

D’acord amb allò establert als articles 57 i 58 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya, amb les presents bases es regula el procediment per a l’atorgament de llicència d’ocupació temporal per a l’ús privatiu sense transformació o modificació del domini públic local, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència i d’acord amb la finalitat d’interès públic que es pretén assolir.

3.- Termini de vigència

La vigència de la llicència serà únicament pels dies de celebració de l’Embarraca’t 2016.

4.- Requisits per optar a un estand

Poden optar a un estand de l’Embarraca’t 2016 associacions sense ànim de lucre. Caldrà que les entitats estiguin al dia de les seves obligacions tributàries i no tributàries amb l’Ajuntament de Figueres.

Per concórrer en el procediment, les entitats han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats ciutadanes i han d’haver presentat, amb anterioritat a la sol·licitud per a obtenir un estand, tota la documentació que correspon a l’article 183 del Reglament Orgànic Municipal.

5.- Presentació de sol·licituds

Les associacions que desitgin l’obtenció d’un estand hauran de presentar una sol·licitud al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Figueres (Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà, Avinguda Salvador Dalí, 107) fins el dia 11 de desembre de 2015. Cada entitat sol·licitant només pot presentar una sol·licitud. Aquesta s’ha de fer segons el model d’instància que consta a l’annex I de les presents bases. En aquest document les entitats sol·licitants han de dir si opten a l’adjudicació d’un estand com a entitat membre del Consell Local de Joventut  o com a entitat de qualsevol altra naturalesa.

6.- Documentació necessària

A més de la instància les entitats hauran de presentar un certificat emès pel secretari o per la secretària de l’entitat, o en el seu defecte per la persona responsable, de què totes les dades aportades a la sol·licitud són certes i que l’associació es compromet a contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a l’Embarraca’t en cas de resultar adjudicatària d’un estand.

7.- Procediment d’adjudicació

El procediment d’adjudicació dels estands de l’Embarraca’t 2016 es regirà per les següents regles:

7.1.- En cas que l’excés de demanda impedeixi satisfer totes les sol·licituds, els estands que l’Ajuntament oferirà per a l’Embarraca’t s’adjudicaran segons el sistema que es descriu a continuació:

Associacions membres del Consell Local de Joventut: segons proposta que efectuarà el Consell Local de Joventut.

Associacions d’altra naturalesa: set de les vacants, s’adjudicaran segons la puntuació següent: 1 punt per cada edició de l’Embarraca’t en la qual hagin participat des de l’any 1996, de tal manera que s’adjudicaran estands a les entitats que tinguin més punts. Una de les vacants, s’adjudicarà, per sorteig, a una entitat que tingui entre 0 i 5 punts.

7.2.- En tots els supòsits que impliquin sorteig, el regidor director del servei de Joventut, convocarà les entitats que entrin en primera convocatòria per tal que presenciïn, si ho desitgen, els mecanismes de desempat.

7.3.- En cas que la demanda d’estands per part d’associacions membres del Consell Local de Joventut no arribi a satisfer les places vacants, aquestes passaran automàticament a engrossir l’oferta de vacants destinada a entitats que tinguin entre 0 i 5 punts.

7.4.- Es farà una llista d’espera amb les sol·licituds que compleixin els requisits però que hagin quedat inicialment desestimades per manca de vacants. Les sol·licituds que integrin aquesta llista seran ordenades segons la puntuació obtinguda en el barem descrit al punt 7.1, essent la primera de la llista la que tingui més punts i la darrera la que menys. En cas que una entitat inicialment adjudicatària renunciï a la seva plaça, s’adjudicarà automàticament l’estand a la primera entitat de la llista d’espera i així successivament.

7.5.- L’adjudicació d’estands es farà mitjançant un decret de l’Alcaldia-Presidència que determinarà la llista d’entitats provisionalment admeses. Es farà pública al llarg del desembre de 2015.

8.- Condicions d’adjudicació

            8.1.- Aportació econòmica

Un cop finalitzada l’activitat, les entitats adjudicatàries d’un estand a l’Embarraca’t 2016 hauran de satisfer un import en concepte de repercussió de costos en la utilització dels estands que serà progressiva depenent de la distància respecte a l’escenari i que es determinarà mitjançant decret de l’Alcaldia Presidència.

L’Ajuntament es reserva el dret d’establir una fiança per a la utilització dels estands. Aquesta fiança en cap cas superarà els 200 euros. En cas d’haver-n’hi, aquesta s’haurà de dipositar a l’Ajuntament abans de l’inici de l’ús i serà retornada quan finalitzi, amb la comprovació prèvia que la instal·lació es troba en el mateix estat en què va ser cedida.

            8.2- Explotació dels estands

Les llicències s’atorguen a favor de les entitats sol·licitants, i en queda totalment prohibida la cessió o l’arrendament. A l’interior d’un estand només pot haver-hi persones majors d’edat. Així mateix queda prohibida l’exhibició de cartells i/o propaganda de cap altra entitat que no sigui l’adjudicatària d’aquell estand.

            8.3.- Horaris

Els horaris d’obertura dels estands seran els que determinarà l’Ajuntament. En tot cas les entitats adjudicatàries dels estands hauran d’apagar la música mitja hora abans de l’hora de tancament.

            8.4.- Condicions de muntatge i desmuntatge

Les instal·lacions dels estands o terreny i la col·locació dels productes hauran d’estar totalment acabades dues hores abans de la primera activitat. Es prohibeix alterar l’estructura de l’estand. La responsabilitat del muntatge interior de l’estand correspon exclusivament a cada entitat adjudicatària. El desmuntage dels estands no es podrà iniciar fins al darrer dia d’activitat, i haurà d’haver-se finalitzat l’endemà. Les instal·lacions i els elements subministrats per l’Ajuntament s’hauran de tornar en idèntiques condicions i estat en què varen ser lliurats.

8.5.- Salut

Queda prohibida la venda d’aliments, begudes i, en general de qualsevol producte que no vigui etiquetat correctament i que no estigui autoritzat per la Generalitat de Catalunya o pel Ministeri de Sanitat i Consum. La venda de begudes alcohòliques està sotmesa a la normativa vigent, d’acord amb la qual està totalment prohibida la venda i el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena a menors de 18 anys. Cal fixar un rètol normalitzat en un lloc perfectament visible amb aquest missatge.

            8.6.- Sorolls

Queda prohibit l’ús desmesurat d’altaveus i aparells musicals dels estands expositors. Aquests s’hauran d’apagar quan hi hagi concert i mitja hora abans de l’hora de tancament dels estands. En general, el volum no haurà de sobrepassar l’àmbit estricte de la perifèria de cada espai, evitant molestar la resta de parades i els visitants.

            8.7.- Ampolles i vasos

No es podran utilitzar gots de vidre o material similar. Els gots seran els que determini l’Ajuntament i de caràcter reutilitzable.

            8.8.- Neteja

La neteja del carrer anirà a càrrec de l’Ajuntament. Les entitats adjudicatàries tindran cura de la neteja dels estands i de l’espai que ocupen. Els residus que generin els hauran de dipositar als llocs que l’Ajuntament destinarà a tal efecte.

            8.9.- Publicitat dels preus

Els estands hauran de disposar de llistats de preus dels seus productes i aquests, d’acord amb la Llei 1/1998, de Política Lingüística, hauran d’estar redactats com a mínim en català.

            8.10.- Assegurança

Les entitats adjudicatàries estan obligades a subscriure una pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre, per respondre d’accidents que eventualment es puguin produir. Aquesta pòlissa s’ha de subscriure específicament per a la responsabilitat civil derivada de la gestió dels estands de l’Embarraca’t. La possessió del document haurà d’acreditar-se davant de l’Ajuntament abans del muntatge de l’estand.

            8.11.- Seguretat

Queda prohibida l’exposició i venda de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar els altres estands o el públic visitant, en especial, productes perillosos, insalubres o que desprenguin males olors o puguin deteriorar les instal·lacions. Les entitats adjudicatàries han de prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció per al funcionament de la maquinària i dels productes que exposin o venguin. Tots els estands hauran de comptar amb un extintor contra incendis de pols polivalent tipus ABC de 6 kg, amb eficàcia mínima exigida 21A-113B. En el cas que a l’estand hi hagi cuina caldrà comptar, a més, amb un extintor d’anhídrid carbònic.  La vigilància dels estands serà coberta per una empresa contractada per l’Ajuntament en les hores que no hi hagi activitat. La resta d’hores, la vigilància dels estands i productes anirà a càrrec de cada entitat adjudicatària. Durant les hores en les quals no hi ha activitat però arriben proveïdors, els responsables de rebre i comprovar el material seran els propis expositors. Ni l’Ajuntament ni l’empresa de seguretat contractada no es faran responsables d’aquells materials proveïts en hores de no activitat desapareguts durant la no presència de l’expositor

            8.12.- Responsabilitat

Les entitats adjudicatàries seran responsables dels danys causats a persones o als seus objectes, sempre que es produeixin en el mateix estand.

            8.13.- Coordinació

L’obtenció d’un estand comporta l’obligació per a totes les entitats adjudicatàries d’assistir a les reunions de coordinació de l’activitat i que seran convocades per l’Ajuntament. Hi haurà tantes reunions de coordinació com es cregui necessari i l’assistència és obligatòria.

           

9.- Facultats de l’Ajuntament

L’Ajuntament es reserva el dret de:

a) Realitzar la inspecció a cadascun dels estands i en el supòsit que es constati que aquests incompleixen les condicions d’ocupació, activitat o qualsevol de les contingudes en els presents bases, es formularà el corresponent requeriment per part dels serveis municipals i en defecte del seu compliment, si les circumstàncies així ho exigeixen, es procedirà al tancament de l’activitat mitjançant la mesura de precinte.

b) Establir les modificacions que aconselli l’interès públic.

c) Interpretar el conjunt de les clàusules que conformen les presents bases.

10.- Assemblea d’entitats adjudicatàries

Durant la primera reunió de coordinació es constituirà l’assemblea d’entitats adjudicatàries que estarà formada per les entitats que hagin estat adjudicatàries d’un estand a l’Embarracat’ 2016 i que estarà presidida per la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Figueres. Les funcions d’aquesta assemblea són:

1) Col·laborar amb l’Ajuntament en tots aquells aspectes que l’administració li demani.

2) Vetllar per al bon funcionament de l’activitat amb els mecanismes de coordinació que consideri oportuns.

11.- Incompliment de les condicions d’adjudicació

L’incompliment de les condicions d’adjudicació donarà lloc a la impossibilitat per part de l’entitat adjudicatària de concòrrer en el procés d’adjudicació d’estands dels dos anys següents.  

12.- Extinció de la llicència

Són motius d’extinció de la llicència:

a) per venciment del termini.

b) per renúncia expressa de l’adjudicatari.

c) per manca de dipòsit de la fiança, en cas que s’establís.

d) per incompliment de les condicions establertes a les presents bases.

e) per revocació de la llicència per raó d’interès públic.

13.- Disposició final

Les entitats adjudicatàries d’un estand a l’Embarraca’t 2016 queden obligades a sotmetre’s a aquestes bases. En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels béns locals i la resta de normativa aplicable.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.